Ako žiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo?

Ako žiadať o dotáciu na tepelné čerpadlo?
Európky fond regionálneho rozvoja

Rodinné a bytové domy sa môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vďaka národnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam.

Národný projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu Slovensko, ktorý zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). V pilotnom projekte bolo v rokoch 2015 až 2018 k dispozícii 45 miliónov €. V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II bolo v období rokov 2019 až 2023 k dispozícii 48 miliónov €.

Aktuálne je na dotačné poukážky pre domácnosti vyčlenených 151,6 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Ako žiadať o dotáciu?

Poskytovanie štátnej dotačnej pomoci sa v projekte Zelená domácnostiam riadi "Všeobecnými podmienkami podpory", ktoré SIEA zverejnila 30.10.2023. Od tohto dátumu je možné inštalovať podporované zariadenia, nie je potrebné čakať na vydanie dotačnej poukážky. Vydávanie a preplácanie poukážok z nového projektu sa začne v 1Q/2024, kedy bude sprístupnený nový informačný systém, zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

Domácnosť si vyberá vhodné zariadenie zo zoznamu podporovaných zariadení - https://is.zelenadomacnostiam.sk/zariadenia - ktoré splnili technické podmienky a oprávneného zhotoviteľa, ktorý zabezpečuje spoločne s dodávkou zariadenia aj jeho odbornú montáž.

AB THERM s.r.o. patrí medzi oprávnených zhotoviteľov. Zoznam oprávnených zhotoviteľov nájdete na: https://zelenadomacnostiam.sk/zoznam-zhotovitelov/

Aktuálne informácie o projekte, vrátane podávania žiadostí nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk

V rámci projektu Zelená domácnostiam je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie, ohrev teplej vody a chladenie.

Požiadavky

Dotácia na inštaláciu tepelného čerpadla môže byť schválená len, ak budú dodržané požiadavky vyplývajúce z "Všeobecných podmienok podpory" podľa programu Zelená domácnostiam.

Oprávneným subjektom na poskytnutie príspevku sú:

- fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu

- fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu

- fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky

- ako rodinný dom

- rozostavaný rodinný dom

- respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt

Inštaláciu musí vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie dotačnej poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Technické podmienky podpory

Podľa oficiálnych dokumentov spĺňa tepelné čerpadlo technické podmienky podpory, ak:

1a) je určené na využívanie aerotermálnej, geotermálnej alebo hydrotermálnej energie;

1b) je akreditovanou skúšobňou vydaný doklad o menovitom tepelnom výkone P - rated (P- design) pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu;

1c) jeho sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) dosahuje potvrdené minimálne hodnoty pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu v závislosti od druhu čerpadla;

Tepelné čerpadlo spĺňa technické podmienky, ak:

2a) Je pre daný typ technickou dokumentáciou preukázaný druh použitého chladiva;

2b) je zaregistrované v Európskom registri výrobkov s energetickým označením (databáza EPREL) pre tepelné čerpadlá:

- zem/voda

- voda/voda

- vzduch/voda

so zadaným menovitým tepelným výkonom pri nízkoteplotnej aplikácií (35°C), pre priemerné klimatické podmienky a spĺňa požiadavky pre triedu sezónnej energetickej účinnosti A++ a vyššiu. Pre tepelné čerpadlá vzduch/vzduch so zadaným menovitým tepelným výkonom zariadenia v režime vykurovania pre priemerné klimatické podmienky a spĺňa požiadavky pre triedu sezónnej energetickej účinnosti A+ a vyššej v režime vykurovania pre priemernú klimatickú oblasť

2c) je pre daný typ vydané potvrdenie výrobcu o predpokladanej životnosti tepelného čerpadla aspoň 10 rokov.

V prípade tepelných čerpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW je vnútorná a vonkajšia hladina akustického výkonu pod prahovou hodnotou stanovenou v nariadení Komisie (EÚ) č. 206/ 2012.

Výkon samotného zariadenia nie je obmedzený, ale z podmienok podpory vyplýva, že dotáciu je možné získať maximálne na prvých 10 kW výkonu tepelného čerpadla. Presné znenie podmienok pre tepelné čerpadlá nájdete na: https://zelenadomacnostiam.sk/podmienky-podpory/podporovane-zariadenia/

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky na inštaláciu tepelných čerpadiel sú:

  • tepelné čerpadlo
  • akumulačný zásobník vody/zásobníkový ohrievač vody
  • zemné vrty
  • komponenty nutné pre prevádzku tepelného čerpadla (napr.: obehové čerpadlo, expanzná nádoba, ventily, ekvitermická regulácia, riadiaca jednotka)
  • montážny materiál potrebný na zapojenie tepelného čerpadla
  • montážne práce
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Sadzby a maximálne hodnoty poukážky na inštaláciu tepelného čerpadla v rodinnom dome

Výška dotácie nie je fixná. Hodnota poukážky je závislá od tepelného výkonu zariadenia a prípadného dodatočného bonusu +15% po splnení špecifickej podmienky. Dotácia sa prepočítava vzhľadom na inštalovaný výkon zariadenia, pričom základná sadzba pre rodinný dom je 380€ / 1kW. Maximálne je možné získať dotáciu na 10 kW výkonu, tzn. 10 x 380 = 3800,-€.

Dotáciu je možné navýšiť o bonus +15% na 1 kW a to pri splnení jednej z dvoch podmienok:

1) úplne nahradenie stávajúceho zdroja vykurovania na tuhé palivo tepelným čerpadlom

alebo

2) miesto inštalácie je zaradené v zozname ORKO - Oblasť riadenia kvality ovzdušia

Pri splnení jednej z uvedených podmienok je dotácia na 1 kW výkonu teda až 437€.

Poskytovanie dotácií - Zelená domacnostiam

Poskytovanie štátnych dotácií

Firma AB Therm s.r.o je zapísaná v registri oprávnených zhotoviteľov v SIEA pre inštalácie tepelných čerpadiel, solárnych a fotovoltických systémov  v rámci dotačného programu ” Zelená domácnostiam”. Ponúkané tepelné čerpadlá, solárne a fotovoltické systémy sú oprávnené zariadenia sú takisto registrované ako oprávnené zariadenia v databáze SIEA. Tepelné čerpadlá sú z produkcie českého výrobcu MasterTherm s.r.o a je na ne v rámci dotačného programu “Zelená domácnostiam” poskytovaná pre domácnosti po splnení podmienok SIEA dotácie na vybrané typy tepelných čerpadiel až do výšky 3400 €.
Ovládanie cez internet

Ovládanie a diagnostika cez internet

Všetky tepelné čerpadlá MasterTherm je možné po doplnení internetového modulu pripojiť k internetu. Každý používateľ má tým pádom možnosť sledovať a ovládať tepelné čerpadlo z webu, tabletu alebo mobilu. Tak isto je možné včas diagnostikovať poruchu a servisní technici môžu prísť k zásahu už vopred vybavení náhradným dielom, prípadne postačí len urobiť korekcie v nastaveniach parametrov na diaľku a výjazd nie je nutný, čím sa šetria finančné prostriedky úžívateľa.
App StoreGoogle play app

Na profesionálnu podlahovku patrí kvalitná dlažba

Moderný internetový obchod keramco.sk Vám poskytne mimoriadne široký výber talianskej dlažby, potrebnú inšpiráciu, uľahčí Vám prehliadanie a nákup z pohodlia Vášho domova. Zabezpečíme rýchle a spoľahlivé doručenie kamkoľvek na Slovensku.

www.keramco.sk
Talianska prémiová dlažba

Dopytový formulár

Máte záujem o konzultáciu alebo cenovú ponuku? Neváhajte vyplniť formulár.
Prejsť na formulár